Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde

Periode: 1. – 2. februar 2024

Kursus om Erhvervsfondslovgivningen og Fondsledelse

Formålet med programmet er at give en introduktion til fondslovgivningen, de fondsretlige rammer for fondsledelsen, herunder samspillet med datterselskaber, bestyrelsens opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelse, uddelinger og effektmålinger samt de erhvervsdrivende fondes rolle i samfundet. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, rådgivere mv., der gerne vil opdateres på lovområdet.

Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde

Erhvervsdrivende fonde spiller en fremtrædende rolle i dansk erhvervsliv som ejere af store danske virksomheder som Carlsberg, A. P. Møller-Mærsk eller Novo Nordisk, men også en lang række mindre virksomheder ejes af erhvervsfonde. Derfor er det afgørende, at bestyrelsesarbejdet i fonde udføres så godt som overhovedet muligt.

I takt med udviklingen i god selskabsledelse (corporate governance) er der kommet øget fokus på bestyrelsesarbejdet i erhvervsfondene, som afviger fra børsnoterede selskaber på flere måder:

 • Fondene har ingen ejere, og der påhviler derfor bestyrelsen et særligt stort ansvar
 • Fondene har ofte videreførelsen af en erhvervsvirksomhed som den vigtigste målsætning
 • Fondene har ofte uddelingsaktivitet, som påkalder sig offentlighedens opmærksomhed
 • Fondene er bundet af et sæt vedtægter, der fastlægger rammerne for deres arbejde
 • Fondene er underkastet Fondsmyndighedens tilsyn
 • Nogle fonde har en tæt tilknytning til en stifterfamilie

Den nye lov om erhvervsfonde pålægger erhvervsfondenes bestyrelser en række nye opgaver. De skal blandt andet forholde sig til et sæt anbefalinger om god fondsledelse, herunder bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed, bestyrelsesevaluering, formandskabets mandat, fondens strategi, forholdet mellem fondsbestyrelse og selskabsbestyrelse mv.

Fagligt udgangspunkt og udbytte

Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde sætter fokus på den faktiske udmøntning af den nye lov og en række af bestyrelsernes vigtigste opgaver: balancen mellem uddelinger og erhvervsvirksomhed, aktivt ejerskab, fusioner og virksomhedsovertagelser, vedtægtsændringer, stifterfamiliens rolle, bestyrelsesevaluering, de nye anbefalinger mv.

Programmet undervises af erfarne bestyrelsesformænd, rådgivere og professorer. Det hviler på faktiske cases fra dansk erhvervsliv, der diskuteres med underviserne og de deltagende erhvervsfonde. Der er i høj grad tale om erfaringsudveksling snarere end traditionel katederundervisning.

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde 2024

  Dag 1: Torsdag den 1. februar 2024, kl. 09.00 – ca. 18.00
  Dag 2: Fredag den 2. februar 2024, kl. 09.00 – ca. 18.00

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Programmet koster 25.000,- DKK ekskl. moms