Introduktion til bestyrelsesarbejde

– for nuværende og kommende kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer
2022: To be announced.

Introduktion til Bestyrelsesarbejde 

Efter et kommunal- og regionalvalg – næste gang i november 2021 – vil der i både kommuner og regioner være en række bestyrelsesposter, der skal besættes i forbindelse med den kommunale og regionale konstituering, i fx forsyningsselskaber, teatre, sport, uddannelse og diverse samarbejdsorganer mellem region, stat og kommuner, samt inden for trafikområdet, sundhed og erhvervsfremme.

Kurset, som er skabt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og CBS Bestyrelsesuddannelserne, handler om hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, for derved at bidrage til at øge interessen for bestyrelsesarbejde blandt alle kommende folkevalgte, øge kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, – og dermed forbedre rekrutteringsbasen til og diversiteten i bestyrelserne.

Kurset vil således sætte fokus på værdien af  diversitet i bestyrelserne og øge kendskabet til, hvad der ligger i bestyrelsesarbejdet. Det er der flere grunde til:

 • Værdiskabelsen bliver bedre – det er efterhånden veldokumenteret, at den økonomiske bundlinje forbedres med kvindelig repræsentation i ledelse/bestyrelse.
 • Bestyrelsesarbejdet bliver mere dynamisk, og beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag, når bestyrelsen har større diversitet.
 • Kommuner og regioner skal i bestyrelsesposterne og bestyrelsesarbejde afspejle samfundet som helhed.
 • Synliggørelse af bestyrelsesarbejdet kan være med til at tiltrække nye kandidater til kommunalbestyrelser og regionsråd.
 • En aktiv indsats for øget diversitet kan komme eventuelle centrale indgreb i forkøbet.
 • Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer skaber generel professionalisering og bedre beslutninger og governance i selskaber og institutioner.

Metode  

Overordnet set er budskabet til de potentielle bestyrelsesmedlemmer, der overvejer at deltage i kurset, at deltagelse i bestyrelser – også i kommunale og regionale sammenhænge – er nøglen til netværk, udvikling og indflydelse:

 • NETVÆRK – både med politikere fra andre kommuner og regioner, repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer mv., som kan være nyttige både i en videre (kommunal- og regional-) politisk og erhvervsmæssig karriere.
 • UDVIKLING – af egne kompetencer, fx i forhold til regnskabsmæssig indsigt, viden om virksomhedsdrift, viden om grøn omstilling, deltagelse i relevant efteruddannelse mv.
 • INDFLYDELSE – bestyrelserne spiller en nøglerolle i samfundet, fx spiller den kommunale forsyningssektor og den kollektive transport nøgleroller i den grønne omstilling, ligesom kultur- og fritidsområdet som en del af civilsamfundet blandt andet har vist sin betydning under COVID-19-nedlukningen. Det er så centrale områder, at de bør præges af så brede erfaringer og interesser som muligt.

Kurset løber over to dage og afholdes torsdag d. 19. og fredag d. 20. august 2021. Der er som udgangspunkt tale om fysisk fremmøde på CBS-Bestyrelsesuddannelserne, Porcelænshaven 22, Frederiksberg.

Introduktionskurset tager udgangspunkt i Bestyrelsesuddannelsernes omfattende erfaring med case-baseret undervisning af nuværende og potentielle bestyrelsesmedlemmer i mange sammenhænge, herunder specialiserede kurser rettet mod forsyningssektoren, arbejdsmarkedspensionerne, den finansielle sektor, fonde mv.

Deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med bestyrelsens opgaver, dilemmaer og beslutningssituationer. Deltagerne får indsigt i, hvordan rollen som bestyrelsesmedlem kan udfoldes i praksis, herunder hvilke forhold man skal have særlig opmærksomhed på f.eks. vedrørende roller, habilitet og selskabets interesser m.v.

Det er vigtigt at understrege, at det med et to-dages kursus kan være vanskeligt at komme rundt om alle emner, og der er derfor foretaget en prioritering af de mest relevante temaer.

Deltagerprofil

Projektet henvender sig til kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsråds-medlemmer, som genopstiller og ønsker en plads i en selskabsbestyrelse. Det henvender sig også til opstillede kandidater på kandidatlister til kommunalbestyrelser og regionsråd. Særligt henvender projektet sig til politikere og kandidater, som også er kvinder, tilhører etniske minoriteter, unge og/eller er politikere eller kandidater med korte eller ingen videregående uddannelser.

 • Dato

  Introduktion til Bestyrelsesarbejde

  2022: To be announced.

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  1.000 DKK